Klacht
Aarzel niet en neem contact op met de pedagogisch medewerker. U kunt te allen tijde uw aarzelingen of ontevredenheid uiten bij onze pedagogisch medewerkers. Zij zullen u van hun kant berichten wanneer zij denken dat er zaken zijn die met u dienen te worden besproken. Het allerbelangrijkste is, dat zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers zonder aarzelen elkaar op de hoogte blijven houden van het wel en wee van uw kind!
Op deze manier zijn wij ervan overtuigd, dat u en uw kind, een hele fijne en gezellige tijd zal hebben bij Club Bambino!

Klachtenprocedure

Kinderdagverblijven Bambino b.v. is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De procedure van De Geschillencommissie is als volgt:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de organisatie in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de organisatie indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen(hierna: Geschillencommissie)aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de organisatie aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de organisatie aan deze keuze gebonden. Indien de organisatie een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De organisatie dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

U kunt ook Het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen.
U doet er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen, voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie

Bevestiging Geschillencommissie

Terug naar boven